SERVICE JTH : JAKARTA – LAEM CHABANG – QINZHOU – HAIPHONG